ქართულ -ამერიკული უმაღლესი სკოლა

GEORGIAN-AMERICAN HIGH SCHOOL

contactკონტაქტი
პატრიარქის დალოცვა arroa
მასმედია ჩვენზე arroa

 

            
    
                

ბმულები arroa

 

 

 დიანა ქანთარია - ხარისხის მართვის მენეჯერი arroa
ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის ხარისხის მართვის სამსახური წარმოადგენს სკოლის ადმინისტრაციულ ერთეულს, რომელიც აწარმოებს:

 

  • საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვას და მათ პერიოდულ ადაპტირებას;საგანმანათლებლო-სასწავლო კურსებზე მომუშავე თანამშრომელთა კომპეტენციის ხარისხის შეფასებასა და მათი პროფესიული განვითარებისთვის თრენინგების 

  • დაგეგმვა-განხორციელებას;
  • მისი ამ საქმიანობის კუთხით რეკომენდაციების წარდგენას; ორგანიზაციაში მიმდინარე საგრანტო პროექტების კოორდინატორების საქმიანობით განსაზღვრულ შინაარსობრივი მხარის ხარისხის 
  • მონიტორინგს, რეკომენდაციებისა და მითითებების შემუშავებას;

  • ორგანიზაციაში მიმდინარე შინაარსობრივი, თემატური სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშის (ანალიზის) მომზადებას და დირექტორთან წარდგენას, რეკომენდაციების შემუშავებას;

  • მისი საქმიანობის კუთხით, სამსახურეობრივ ურთიერთობაში მყოფი თანამშრომლებიდან ინფორმაციის შეგროვებას და ანალიზს, რეკომენდაციების და გაუმჯობესების გზების შემუშავებას, რეკომენდაციების წარდგენას და საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვაში მონაწილეობის მიღებას;

  • ატარებს ოპერატიულ შეხვედრებს კათედრების ხელმძღვანელებთან და მასწავლებლებთან მიმდინარე საკითხებზე;

  • ავტორიზაცია/აკრედიტაცია/ბრენდირებისთვის წარსადგენი თვითშეფასების მომზადებას;მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (კომპიუტერების, სასწავლო ლაბორატოერიების, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის და ა.შ.) მდგომარეობის ანალიზს და რეკომენდაციების გაწევას;

ვიდეო
ყველა უფლება დაცულია © 2013
maintained by: Bahaa Sobhy Ata
www.Bahaa-Sobhy.com