• კოორდინაციის გაწევა სკოლის ინფორმაციული ტექნოლოგიების გეგმის განვითარებასა და განხორციელებაში.
  • ხელმძღვანელობა სკოლის ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) ინფრასტრუქტურის (პროგრამული უზრუნველყოფა, ტექნიკური უზრუნველყოფა, ქსელი) მოვლა და განახლება.
  • სკოლის მასწავლებლების საჭიროებების განსაზღვრა ისტ-ის სფეროში, ტრენინგების გაწევა;
  • სკოლის ინფორმაციული სისტემის (ვებგვერდი, სოციალური ქსელი – Facebook)-ის კოორდინაციის გაწევა;
  • სკოლის ისტ-ის რესურსების ეფექტურად გამოყენების გზების დაგეგმვა და კოორდინირება.
  • ისტ-ის განვითარების ინიციატივების სტრატეგიის დაგეგმვა და პროექტების მართვა;
  • არის ცვლილებების ორგანიზატორი, რომელიც ორგანიზებას უწევს ინფორმაციული ტექნოლოგიების სწავლების ახალი გზების შემუშავებასა და დანერგვას;
  • კომუნიკაციის და ინფორმაციის გაძლიერება სკოლის შიგნით, სხვადასხვა სკოლას შორის და ასევე გარე სამყაროსთან;
  • არის ინიციატორი ისტ-ზე დაფუძნებული სასწავლო ღონისძიებების;
  • დახმარების გაწევა კოლეგებისათვის კომპიუტერთან მუშაობისას.
  • ხელმძღვანელობს საგამოცდო ელექტრონული ტესტების ინსტალირებას და კოორდინირებას.

 

Close Menu