• ორგანიზაციის ფინანსური დოკუმენტაციის წარმართვა;
  • ყოველდღიური ბუღალტრული ოპერაციების წარმოება;
  • ურთიერთობა საგადასახადო სამსახურებთან;
  • ურთიერთობა ბანკთან;
  • საბუღალტრო უწყისების წარმოება;
  • ფინანსური აღრიცხვა, ორგანიზება და კონტროლი;
  • ფინანსური მენეჯმენტი, ორგანიზება და კონტროლი;
  • ბუღალტრული ანგარიშგების ციკლის წარმოება და ფინანსური ანგარიშგების მომზადება;
Close Menu