ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის ხარისხის მართვის სამსახური წარმოადგენს სკოლის ადმინისტრაციულ ერთეულს, რომელიც აწარმოებს:
  • საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვას და მათ პერიოდულ ადაპტირებას;საგანმანათლებლო-სასწავლო კურსებზე მომუშავე თანამშრომელთა კომპეტენციის ხარისხის შეფასებასა და მათი პროფესიული განვითარებისთვის თრენინგების 
  • დაგეგმვა-განხორციელებას;
  • მისი ამ საქმიანობის კუთხით რეკომენდაციების წარდგენას; ორგანიზაციაში მიმდინარე საგრანტო პროექტების კოორდინატორების საქმიანო
  • ბით განსაზღვრულ შინაარსობრივი მხარის ხარისხის 
  • მონიტორინგს, რეკომენდაციებისა და მითითებების შემუშავებას;
  • ორგანიზაციაში მიმდინარე შინაარსობრივი, თემატური სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშის (ანალიზის) მომზადებას და დირექტორთან წარდგენას, რეკომენდაციების შემუშავებას;
  • მისი საქმიანობის კუთხით, სამსახურეობრივ ურთიერთობაში მყოფი თანამშრომლებიდან ინფორმაციის შეგროვებას და ანალიზს, რეკომენდაციების და გაუმჯობესების გზების შემუშავებას, რეკომენდაციების წარდგენას და საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვაში მონაწილეობის მიღებას;
  • ატარებს ოპერატიულ შეხვედრებს კათედრების ხელმძღვანელებთან და მასწავლებლებთან მიმდინარე საკითხებზე;
  • ავტორიზაცია/აკრედიტაცია/ბრენდირებისთვის წარსადგენი თვითშეფასების მომზადებას;მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (კომპიუტერების, სასწავლო ლაბორატოერიების, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის და ა.შ.) მდგომარეობის ანალიზს და რეკომენდაციების გაწევას;

 

Close Menu