• ორგანიზაციის საქმისწარმოება;
  • საკადრო დოკუმენტაციის წარმართვა და გაფორმება;
  • ადმინისტრაციული მენეჯერი ვალდებულია შეასრულოს შემდეგი სახის საქმიანობები;
  • უზრუნველყოს შემოსული წერილების და სხვა დოკუმენტების მიღება, აღრიცხვა დახარისხება და შენახვა;
  • კონტროლი გაუწიოს შესადგენი დოკუმენტების სისწორეს და ხარისხს, მათი შეთანხმება და
  • დამტკიცება დირექტორის მიერ;
  • უზრუნველყოს ოპერატიული კავშირი სხვა ორგანიზაციებთან და ცალკეულ პირებთან;
  • განახორციელოს საკადრო მოღვაწეობის დოკუმენტური უზრუნველყოფა;
  • კომპიუტერში ტექსტის შეყვანის უზრუნველყოფა;
  • არქივში შესანახი დოკუმენტების გადარჩევის უზრუნველყოფა;
  • ასრულებს ხელმძღვანელობის ცალკეულ მითითებებს, ორგანიზაციის ფინანსურ – სამეურნეო საქმიანობის მიმართებით.
Close Menu