• ერთიანი ეროვნული სასწავლოგეგმით გათვალისწინებული სწავლების განხორციელება;
 • ერთიანი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით ინდიკატორების შესაბამისი შინაარსის შერჩევა და მეთოდიკის განსაზღვრა;
 • სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის მონიტორინგი;
 • მოსწავლეების აკადემიური მიღწევების მონიტორინგისა და შეფასების დაგეგმვა და განხორციელება;
 • პედაგოგთა, აღმზრდელთა, მოსწავლეთა და სხვა მუშაკთა დასწრების აღრიცხვა;
 • სასკოლო საგაკვეთილო ცხრილის შედგენა და მისი შესრულების უზრუნველყოფა;
 • კლასგარეშე საქმიანობების (მოსწავლეთა კლუბები, პროექტები, ექსპედიციები და სხვა ღონისძიებები) მიმდინარეობის ორგანიზება და მართვა; 
 • პედაგოგთა და აღმზრდელთა სასკოლო კონფერენციების ორგანიზება და მართვა;
 • მისი ამ საქმიანობის კუთხით რეკომენდაციების წარდგენა;
 • სკოლაში მიმდინარე საგანმანათლებლო (საგაკვეთილო _ აღმზრდელობითი); პროცესის ტექნიკური მხარის ხარისხის მონიტორინგი, რეკომენდაციების და მითითებების შემუშავება;
 • მისი საქმიანობის კუთხით, სამსახურეობრივ ურთიერთობაში მყოფი თანამშრომლებიდან ინფორმაციის შეგროვება და ანალიზი, რეკომენდაციების და გაუმჯობესების გზების შემუშავება, რეკომენდაციების წარდგენა და საჭირო ღონისძიებების დაგეგმვაში მონაწილეობის მიღება;
 • ატარებს ოპერატიულ შეხვედრებს მასწავლებლებთან მიმდინარე საკითხებზე;
Close Menu